Gemeenten

Themadag rondom oplevering 'Integraal Veiligheidsplan' voor 80 professionals (2023)
Training 'Straatcultuur en Criminaliteit' voor 20 professionals (2022)
Lezing 'Straatcultuur en Criminaliteit' 100 professionals (2022)
Workshops 'Signaleren van criminaliteit' voor professionals uit het sociaal domein (2022)
Adviseur bij program. 'Grenzen stellen en Perspectief bieden' gericht op terugdringen drugscriminaliteit (03-2022 t/m 01-2023)
Lezing 'Ondermijnende Criminaliteit' voor 50 leden van ondernemersvereniging Hillegom (2022)
Lezing 'Ondermijnende Criminaliteit' voor 120 leden van ondernemersvereniging Noordwijkerhout (2022)
Training voor multidisciplinair team over 'Aanpak jeugdgroepen' (2022)
Adviseur bij het programma 'Weerbare Mensen Weerbare Wijken', projecten: Aanpak doorgroeiers, Het Andere verhaal en Credible Messengers
PGA-expert, verbonden aan Top-X aanpak (Veiligheidshuis), bij gemeente Utrecht (03-2021 t/m 03-2022))
Training voor boa’s van gemeente Hoeksche Waard gericht op het versterken van contact met jeugdgroepen (2021)
In opdracht van gemeente ‘s-Hertogenbosch workshops verzorgd over ‘Criminele uitbuiting’, tijdens regiodag Mensenhandel (2021)
Ketenregisseur Jeugd, gericht op complexe casuistiek binnen Zorg- en Veiligheidsketen (2016-2019)
Workshop ‘Jeugd en Veiligheid’ gegeven aan 30 professionals van gemeente, politie, handhaving en zorg en welzijn, in opdracht van de gemeente Gouda (2021)
In opdracht van de gemeente Arnhem een training verzorgt over het ‘signaleren en bespreekbaar maken van criminaliteit’ aan docenten van het Maarten van Rossem college (2021)
Gastspreker thema ‘Ondermijnende criminaliteit’ bij ondernemersverening Lisse, uitgenodigd door gemeente HLTsamen (2021)
Training ‘LVB-problematiek en criminaliteit’ voor straatcoaches en afdeling Werk&Inkomen van gemeente Haarlemmermeer (2019)
Gastspreker thema ‘straatcultuur en jeugdcriminaliteit’ voor 20 professionals uit kerngroep zorg- en veiligheid bij Gemeente Beverwijk (2020)
In opdracht van de gemeente Gouda een themabijeenkomst georganiseerd voor risicojongeren (14-16 jaar) over de aanzuigende werking van (ondermijnende) criminaliteit (2020)
In opdracht van gemeente Amsterdam een masterclass verzorgd over ‘Criminele netwerken’ voor Top-1000 regisseurs (2020)
Gastspreker ‘preventie en straatcultuur’, als onderdeel van de leercirkel, voor 40 zorg- en veiligheidspartners (2021)
In opdracht van het A&O fonds een presentatie verzorgt aan gemeenteambtenaren over het ‘signaleren van criminaliteit’ (2020)
Toelichting op Persoonsgerichte Aanpak gericht op drugscriminelen bij Raadsinformatie bijeenkomst, op uitnodiging van gemeente Utrecht (2021)
Training in samenwerking met Partner in Crime over online- en offline straatcultuur voor professionals en ketenpartners gemeente Capelle aan den IJssel (2019)
Op het jaarcongres A&O workshops gegeven over ‘Straatcultuur en jeugdcriminaliteit’ aan 50 professionals (2020)
Workshops over ‘straatcultuur en criminaliteit’ op themabijeenkomst Jeugd voor professionals uit zorg- en veiligheidsketen van gemeente Haarlemmermeer (2020)
Op uitnodiging van de gemeente Utrecht een inspiratiesessie ‘aanzuigende werking criminaliteit’ verzorgt voor de Utrechtse Raad (2019)
Workshops ‘straatcultuur en criminaliteit’ verzorgt voor netwerkorganisatie LPB aan wijkprofessionals van diverse gemeenten (2019)
Training ‘Begeleiden van personen met LVB-problematiek in relatie tot criminaliteit’ voor 20 professionals uit zorg- en veiligheidsketen van gemeente Aalsmeer (2018)
In samenwerking met Futuro themabijeenkomst ‘structuur- en cultuur van samenwerken’ begeleidt voor zorg- en veiligheidspartners van gemeente Haarlem (2018)
Trainingen 'Straatcultuur: conflict of contact?' voor diverse teams van afdeling Werk&Re-integratie van gemeente Amsterdam (2017))
Training over ‘risicojongeren en straatcultuur’ aan jongerenwerk, buurteam en gemeentefunctionarissen van de gemeente Spakenburg-Bunschoten (2018)
In opdracht van Futuro een tweedaagse training over ‘Straatcultuur en jeugdcriminaliteit’ verzorgt voor het Veilig Wijkteam van gemeente Rotterdam, stadsdeel Delfshaven (2017)
Gastspreker over probleemgedrag onder jongeren in relatie tot een straatcultuur bij het jeugdcafé Amsterdam-West, een collectief initiatief van diverse zorg- en welzijnsorganisaties uit dit stadsdeel (2017)
Gespreksleider en gastspreker tijdens een bewonersbijeenkomst waarin een oplossing werd gezocht voor zwerfafval dat veroorzaakt wordt door jongeren, georganiseerd door gemeente Wijk bij Duurstede (2016)

Zorg en Welzijn

Lezing 'Straatcultuur en Criminaliteit' voor 50 professionals tijdens personeelsdag (2022)
Integrale training 'Jongerenwerk en Risicogroepen' voor jongerenwerkers uit Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (2022)
Lezing 'Straatcultuur' voor 30 hulpverleners (2022)
Training ' Straatcultuur en criminaliteit voor team forensische zorgverleners (2022)
Vakontwikkeling (forensisch) voor psychologen van de Waag Noord-Holland, thema criminaliteit (2022)
Workshop over ‘Straatcultuur en criminaliteit’ voor professionals van stichting Timon regio Rijnmond (2021)
Lezing over ‘Straatcultuur in relatie tot middelengebruik’ aan ruim 300 MDFT-therapeuten, georganiseerd door Stichting Jeugdinterventies (2020)
Aantal teams van Humanitas DMH regio Utrecht getraind in het versterken van hun begeleidingswerkzaamheden met forensische cliënten (2020)
In opdracht en samenwerking met AM-support een workshop verzorgt over ‘School en straatcultuur’ aan docenten van het Lorentz college (2021)
Workshop over ‘de benadering en achtergrond van jongeren met crimineel gedrag’ verzorgt voor 80 professionals van Slachtofferhulp (2019)
Workshop gegeven aan professionals van Jonge Krijger over ‘Straatcultuur en criminaliteit’ (2021)
Workshop ‘LVB-problematiek in relatie tot criminaliteit’ voor 50 professionals van Cordaan en Indaad (2019)
Presentatie over ‘hoe kunnen we gedrag beïnvloeden op recidive te voorkomen’ op landelijke kennisdag forensische zorg voor 40 professionals van HVO Querido (2019)
Meerdaagse training voor jongeren uit Amsterdam-Noord vanuit project ‘Wat nu’ van Dock over hoe om te gaan met groepsdruk en de negatieve invloed van een straatcultuur (2019))
Workshops aan clientgroepen van beschermd woonlocaties van Amerpoort in Utrecht en Amersfoort over de ‘aanzuigende werking van criminaliteit’ (2017 en 2020)
Meerdere groepen vrijwilligers getraind van Blik op Talent in voorbereiding op hun mentorschap van risicojongeren in Amsterdam (2020)
Op uitnodiging van Stichting OnsBank lid van de discussiepanel die na de voorvertoning van de documentairefilm ‘Schuldmachine’ in gesprek gingen over schuldenproblematiek in Nederland (2019)
Training ‘Straatcultuur: conflict of contact?’ aan forensische professionals van HVO Querido (2019)
Training over welke invloed een straatcultuur heeft op de ontwikkeling van risicojongeren voor jongerenwerkers van Indebuurt033 (2019)
Training ‘Begeleiden van ex-justitiabelen’ verzorgt aan forensische professionals van Just Amsta (2019)
Lezing over ‘Straatcultuur, criminaliteit en preventie’, bij opening van nieuwe locatie van AM-support (2019)
Procesbegeleider subsidieaanvraag jongerenactiviteiten bij jongerenwerk DOCK in Amsterdam Oud-West (2018)
Workshop over 'Criminele uitbuiting' voor zorgprofessionals uit de regio Utrecht (2019))
Discussieleider bij themabijeenkomst ‘Jeugd en Straatcultuur’ voor de gemeente Enkhuizen, georganiseerd door stichting Welwonen (2019)
Inspiratiesessie over ‘LVB-problematiek in relatie tot criminaliteit’ voor de LVB-kenniskring van regio Utrecht; 150 professionals uit diverse hulpverleningsorganisaties, georganiseerd door Sherpa (2018)
Workshops over ‘LVB-problematiek in relatie tot criminaliteit’ voor 150 medewerkers van stichting MEE regio IJsselstreek (2018)
Workshop over ‘LVB-problematiek in relatie tot criminaliteit’ aan 30 woonbegeleiders van Reinearde (2018)
Workshop over ‘LVB-problematiek in relatie tot criminaliteit’ aan 30 woonbegeleiders van Kwintes, in samenwerking met Jellinek (2017)
Workshop over ‘LVB-problematiek in relatie tot criminaliteit’ aan groepsbegeleiders van Singelzicht in Utrecht (2017)
Interactieve lezing over ‘LVB-problematiek in relatie tot criminaliteit’ aan 80 medewerkers van Amerpoort (2016)
Workshop over ‘LVB-problematiek in relatie tot criminaliteit’ aan groepsbegeleiders van Maaszicht in Utrecht (2017)
Presentatie over 'Jeugdoverlast' voor 3 jongerenwerkteams in Amsterdam-West (2022)

Justitie

Workshop 'Ronselen georganiseerde misdaad' voor 30 professionals (2022)
Lezing 'Doorgroeien in de criminaliteit, 50 medewerkers van Jeugdbescherming Den Haag (2022)
Lezing 'Straatcultuur en Criminaliteit' voor 80 gevangeniswerkers (2022)
Workshop 'Doorgroeien in de drugscriminaliteit' voor medewerkers van het Arrondissementsparket Amsterdam (2022)
Lezing 'Doorgroeien in de criminaliteit' voor juristen van verschillende ministeries op de 'Dag van de Wetgeving' (2022)
PGA-expert bij programma Straatwaarden, gericht op het terugdringen van jonge aanwas in de cocaine handel (2019-2022))
Project 'Samen Koersen op Nieuwe Kansen', gericht op terugdringen van recidive van personen met een LVB, in samenwerking met Humanitas DMH, pilot van ministerie J&V (2021))
Gastspreker bij Landelijke Veiligheidsdag DJI over de Persoonsgerichte Aanpak; voor leidinggevenden en directeuren (2021)
Webinar 'Doorgroeiers in de criminaliteit', georganiseerd door RIEC Amsterdam-Amstelland (2021)
Presentatie verzorgt aan de taskforce West-Brabant/Zeeland over aanzuigende werking van ondermijnende criminaliteit, op uitnodiging van het RIEC (2020)
Interactieve lezing over straatcultuur aan 80 medewerkers van PI Middelburg, onderdeel van ‘vakmanschap binnen DJI’ (2019)
Workshop over de aanzuigende werking van criminaliteit aan 30 professionals van Reclassering Nederland in Amsterdam (2018)
Workshops over drugscriminaliteit op het Forensisch Festival voor 150 professionals uit het forensisch werkveld, georganiseerd door Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (2019)
Inspiratiesessie ‘aanzuigende werking criminaliteit’ voor RIEC Midden-Nederland en ketenpartners (2018)
Samen met WSG en WODC een presentatie verzorgt over ‘criminele families’ voor 30 forensische professionals, georganiseerd door Forca (2018)
Masterclass ‘LVB-problematiek in relatie tot criminaliteit’ aan 120 ambtenaren van het ministerie J&V (2017)
Workshop over personen met een LVB in relatie tot criminaliteit aan reclassering Alkmaar (2018)
Inspiratiesessie over de aanzuigende werking van criminaliteit op kwetsbare personen, landelijke personeelsdag van WSG (2017)
Gastspreker op de Jeugdreclassering Dag van WSG over begeleiden van jongeren die zich verbonden voelen met een straatcultuur (2017)

Onderwijs

Lezing 'Begeleiding van risicojongeren' voor 120 studenten en docenten (2023)
Themabijeenkomst 'Straatcultuur' voor 80 intern begeleiders (2022)
Interactieve sessie over jeugdcriminaliteit voor 65 docenten van het Arentheemcollege
Lezing over 'Jeugd & Veilig, in- en rondom de school' op jaarlijkse ouderavond, voor 80 ouders (2022)
Training 'Straatcultuur: conflict of contact?' voor docenten en andere functionarissen binnen de school (2022)
Gastlessen verzorgt over het thema ‘criminaliteit’ bij lectoraat Jeugdcriminaliteit van de Hogeschool Leiden, daarnaast ook workshops gegeven op verschillende kennisdagen (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
Gastspreker bij opening van nieuw leerjaar master forensische orthopedagogiek, Universiteit van Amsterdam (2017, 2018, 2019)
Gastcollege over drugscriminaliteit voor studenten Integrale Veiligheidskunde van Hogeschool Utrecht (2020)
Presentatie over drugscriminaliteit aan studenten van de hogeschool van Amsterdam, minor Drugs (2020)
Lezing verzorgt over ‘Diversiteit en criminaliteit’ aan 100 docenten en studenten tijdens de opening van het nieuwe schoolgebouw van opleiding pedagogiek van Hogeschool Arnhem en Nijmegen (2018)
Gastlessen over de gemeentelijke aanpak van Radicalisering, samen met Thijs Binnenveld, aan studenten van Integrale Veiligheid (2018 en 2019))
Gastlessen over ‘Criminaliteit en Straatcultuur’ voor studenten tijdens de academieweek van hogeschool Avans in Den Bosch (2018)
Gastlessen 'Straatcultuur' aan Nederlandse en Belgische studenten van uitwisselingsprogramma HVA (2017))
Presentatie over jeugdcriminaliteit verzorgt voor studenten van minor ‘Jeugdhulp specialist’ bij de hogeschool Fontys in Den Bosch (2016)
Training ‘Straatcultuur: conflict of contact?’ verzorgd voor docenten van Wellantcollege in Houten (2016)
Presentatie verzorgt over ‘straatcultuur’ aan 30 studenten van het Graafschap college in Doetinchem (2016)

Overig

Lezing 'Persoonsgerichte Aanpak', jaarcongres 'Georganiseerde criminaliteit en Ondermijning' voor 250 professionals
Lezing 'Jeugdcriminaliteit' voor 30 professionals (2022)
Actualiteitencollege Jeugd & Veilig verzorgd aan professionals die opleiding ‘Coördinator Toezicht en Handhaving’ volgen bij Radar Vertige (2021)
In opdracht van DSP en CCV een masterclass ‘criminele netwerken’ verzorgt aan 80 procesregisseurs van de veiligheidshuizen in Nederland (2021).
Gastspreker en dagvoorzitter op het jaarlijks LVB-congres van Logacom (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021). Wordt jaarlijks door 300 professionals bezocht
Op uitnodiging van bureau Beke geparticipeerd in een expertgroep om onderzoeksresultaten te duiden van onderzoek naar criminaliteit in de taxibranche (2020)
Vakdocent bij SBO bij opleidingen: cursus ‘Aanpak woonoverlast’, module gespreksvoering en hoofddocent bij cursus ‘School en grensoverschrijdend gedrag’ (2019)
In opdracht van Logavak samen met Pieter Tops een college verzorgt over drugscriminaliteit aan professionals met diverse achtergronden (2020)
Workshop over financiële realiteit binnen een straatcultuur aan 30 schuldhulpverleners van  Plangroep (2016)
Training voor medewerkers van Kiosk over de benadering van overlastgevende jongeren (2016)
Training voor medewerkers van bibliotheek Rivierenland over de aanpak/benadering van overlastgevende jongeren (2016)
Lezing 'Ondermijnende Criminaliteit' voor 120 leden van ondernemersvereniging Noordwijkerhout