Presentatie over ‘hoe kunnen we gedrag beïnvloeden op recidive te voorkomen’ op landelijke kennisdag forensische zorg voor 40 professionals van HVO Querido (2019)
Training ‘Begeleiden van personen met LVB-problematiek in relatie tot criminaliteit’ voor 20 professionals uit zorg- en veiligheidsketen van gemeente Aalsmeer (2018)
Workshop over financiële realiteit binnen een straatcultuur aan 30 schuldhulpverleners van  Plangroep (2016)
Training over ‘risicojongeren en straatcultuur’ aan jongerenwerk, buurteam en gemeentefunctionarissen van de gemeente Spakenburg-Bunschoten (2018)
Lezing verzorgt over ‘Diversiteit en criminaliteit’ aan 100 docenten en studenten tijdens de opening van het nieuwe schoolgebouw van opleiding pedagogiek van Hogeschool Arnhem en Nijmegen (2018)
Training over welke invloed een straatcultuur heeft op de ontwikkeling van risicojongeren voor jongerenwerkers van Indebuurt033 (2019)
Training voor medewerkers van bibliotheek Rivierenland over de aanpak van overlastgevende jongeren (2016)
Workshop over ‘LVB-problematiek in relatie tot criminaliteit’ aan woonbegeleiders van Maaszicht, in samenwerking met Jellinek (2017)
Workshops over ‘LVB-problematiek in relatie tot criminaliteit’ voor 150 medewerkers van stichting MEE regio IJsselstreek (2018)
Interactieve lezing over straatcultuur aan 80 medewerkers van PI Middelburg, onderdeel van ‘vakmanschap binnen DJI’ (2019)
Training voor medewerkers van Kiosk over de benadering van overlastgevende jongeren (2016)
Workshop over ‘LVB-problematiek in relatie tot criminaliteit’ aan 30 woonbegeleiders van Kwintes, in samenwerking met Jellinek (2017)
Masterclass ‘LVB-problematiek in relatie tot criminaliteit’ aan 120 ambtenaren van het ministerie J&V (2017)
In samenwerking met Futuro themabijeenkomst ‘structuur- en cultuur van samenwerken’ begeleidt voor zorg- en veiligheidspartners van gemeente Haarlem (2018)
Presentatie over drugscriminaliteit aan studenten van de hogeschool van Amsterdam, minor Drugs (2020)
Gastspreker bij opening van nieuw leerjaar master forensische orthopedagogiek, Universiteit van Amsterdam (2017, 2018, 2019)
Procesbegeleider subsidieaanvraag jongerenactiviteiten bij jongerenwerk DOCK in Amsterdam Oud-West (2018)
Inspiratiesessie over ‘LVB-problematiek in relatie tot criminaliteit’ voor de LVB-kenniskring van regio Utrecht; 150 professionals uit diverse hulpverleningsorganisaties, georganiseerd door Sherpa (2018)
Adviseur bij programma'Weerbare Mensen Weerbare Wijken, onderdeel Aanpak doorgroeiers, Het Andere verhaal en Credible Messengers
Ketenregisseur Jeugd, gericht op complexe casuistiek binnen Zorg- en Veiligheidsketen (2016-2019))
Gespreksleider en gastspreker tijdens een bewonersbijeenkomst waarin een oplossing werd gezocht voor zwerfafval dat veroorzaakt wordt door jongeren, georganiseerd door gemeente Wijk bij Duurstede (2016)
Gastlessen verzorgt over het thema ‘criminaliteit’ bij lectoraat Jeugdcriminaliteit van de Hogeschool Leiden, daarnaast ook workshops gegeven op verschillende kennisdagen (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
Gastlessen over ‘Criminaliteit en Straatcultuur’ voor studenten tijdens de academieweek van hogeschool Avans in Den Bosch (2018)
In opdracht van Futuro een tweedaagse training over ‘Straatcultuur en jeugdcriminaliteit’ verzorgt voor het Veilig Wijkteam van gemeente Rotterdam, stadsdeel Delfshaven (2017)
Training ‘Straatcultuur: conflict of contact?’ verzorgd voor docenten van Wellantcollege in Houten (2016)
Interactieve lezing over ‘LVB-problematiek in relatie tot criminaliteit’ aan 80 medewerkers van Amerpoort (2016)
Presentatie verzorgt over ‘straatcultuur’ aan 30 studenten van het Graafschap college in Doetinchem (2016)
Workshop over de aanzuigende werking van criminaliteit aan 30 professionals van Reclassering Nederland in Amsterdam (2018)
Workshop over ‘de benadering en achtergrond van jongeren met crimineel gedrag’ verzorgt voor 80 professionals van Slachtofferhulp (2019)
Workshop ‘Jeugd en Veiligheid’ gegeven aan 30 professionals van gemeente, politie, handhaving en zorg en welzijn, in opdracht van de gemeente Gouda (2021)
Training in samenwerking met Partner in Crime over online- en offline straatcultuur voor professionals en ketenpartners gemeente Capelle aan den IJssel (2019)
Gastspreker en dagvoorzitter op het jaarlijks LVB-congres van Logacom (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021). Wordt jaarlijks door 300 professionals bezocht
Gastspreker ‘straatcultuur en jeugdcriminaliteit’ voor 20 professionals uit kerngroep zorg- en veiligheid bij Gemeente Beverwijk (2020)
Vakdocent bij SBO bij opleidingen: cursus ‘Aanpak woonoverlast’, module gespreksvoering en hoofddocent bij cursus ‘School en grensoverschrijdend gedrag’ (2019)
Samen met WSG en WODC een presentatie verzorgt over ‘criminele families’ voor 30 forensische professionals, georganiseerd door Forca (2018)
Actualiteitencollege Jeugd & Veilig verzorgd aan professionals die opleiding ‘Coördinator Toezicht en Handhaving’ volgen bij Radar Vertige (2021)
In opdracht van gemeente ‘s-Hertogenbosch twee workshops verzorgd over ‘Criminele uitbuiting’ op regiodag Mensenhandel (2021)
Gastspreker thema ‘Ondermijnende criminaliteit’ bij ondernemingsverening Lisse, uitgenodigd door gemeente HLTsamen (2021)
Training ‘LVB-problematiek en criminaliteit’ voor straatcoaches en daarna voor afdeling Werk&Inkomen van gemeente Haarlemmermeer (2019)
In opdracht van de gemeente Gouda een themabijeenkomst georganiseerd voor risicojongeren (14-16 jaar) over de aanzuigende werking van (ondermijnende) criminaliteit (2020)
Inspiratiesessie over de aanzuigende werking van criminaliteit op kwetsbare personen, landelijke personeelsdag van WSG (2017)
Gastspreker bij Landelijke Veiligheidsdag DJI over de Persoonsgerichte Aanpak; voor leidinggevenden en directeuren (2021)
Inspiratiesessie ‘aanzuigende werking criminaliteit’ voor RIEC Midden-Nederland en ketenpartners (2018)
Gastspreker ‘preventie en straatcultuur’, als onderdeel van de leercirkel, voor 40 zorg- en veiligheidspartners (2021)
PGA-expert, verbonden aan Top-X aanpak bij (Veiligheidshuis), gemeente Utrecht (2021-2022))
In opdracht van gemeente Amsterdam een masterclass verzorgd over ‘Criminele netwerken’ voor Top-1000 regisseurs (2020)
Workshop ‘LVB-problematiek in relatie tot criminaliteit’ voor 50 professionals van Cordaan en Indaad (2019)
PGA-expert bij programma Straatwaarden, gericht op het terugdringen van jonge aanwas in de cocaine handel (2019-2022))
In opdracht van Logavak samen met Pieter Tops een college verzorgt over drugscriminaliteit aan professionals met diverse achtergronden (2020)
Toelichting op Persoonsgerichte Aanpak gericht op drugscriminelen bij Raadsinformatie bijeenkomst, op uitnodiging van gemeente Utrecht (2021)
Trainingen 'Straatcultuur: conflict of contact?' voor de afdeling Werk&Re-integratie van gemeente Amsterdam (2017))
Meerdaagse training voor jongeren uit Amsterdam-Noord vanuit project ‘Wat nu’ van Dock over hoe om te gaan met groepsdruk en de negatieve invloed van een straatcultuur (2019))
In opdracht en samenwerking met AM-support een workshop verzorgt over ‘School en straatcultuur’ aan docenten van het Lorentz college (2021))
In opdracht van de gemeente Arnhem een training verzorgt over het ‘signaleren en bespreekbaar maken van criminaliteit’ aan docenten van het Maarten van Rossum college (2021)
Op uitnodiging van Stichting OnsBank lid van de discussiepanel die na de voorvertoning van de documentairefilm ‘Schuldmachine’ in gesprek gingen over schuldenproblematiek in Nederland (2019)
Aantal teams van Humanitas DMH regio Utrecht getraind in het versterken van hun begeleidingswerkzaamheden met forensische cliënten (2020)
Lezing over ‘Straatcultuur in relatie tot middelengebruik’ aan ruim 300 MDFT-therapeuten, georganiseerd door Stichting Jeugdinterventies (2020)
Workshops aan clientgroepen van beschermd woonlocaties van Amerpoort in Utrecht en Amersfoort over de ‘aanzuigende werking van criminaliteit’ (2017 en 2020)
Op uitnodiging van bureau Beke geparticipeerd in een expertgroep om onderzoeksresultaten te duiden van onderzoek naar criminaliteit in de taxibranche (2020)
Training ‘Straatcultuur: conflict of contact?’ aan forensische professionals van HVO Querido (2019)
Workshop over personen met een LVB in relatie tot criminaliteit aan reclassering Alkmaar (2018)
Lezing over ‘Straatcultuur, criminaliteit en preventie’, bij opening van nieuwe locatie van AM-support (2019)
In opdracht van het A&O fonds een presentatie verzorgt aan verschillende gemeenten over het ‘signaleren van criminaliteit’ (2020)
Workshops ‘straatcultuur en criminaliteit’ verzorgt voor netwerkorganisatie LPB aan wijkprofessionals van diverse gemeenten (2019)
Workshop gegeven aan professionals van Jonge Krijger over ‘Straatcultuur en criminaliteit’ (2021)
Workshop over 'Criminele uitbuiting' voor zorgprofessionals uit de regio Utrecht (2019))
Workshops over ‘straatcultuur en criminaliteit’ op themabijeenkomst Jeugd voor professionals uit zorg- en veiligheidsketen van gemeente Haarlemmermeer (2020)
Gastspreker over probleemgedrag onder jongeren in relatie tot een straatcultuur bij het jeugdcafé Amsterdam-West, een collectief initiatief van diverse zorg- en welzijnsorganisatie uit dit stadsdeel (2017)
Discussieleider bij themabijeenkomst ‘Jeugd en Straatcultuur’ voor de gemeente Enkhuizen, georganiseerd door stichting Welwonen (2019)
Presentatie verzorgt aan de taskforce/RIEC georganiseerde misdaad Brabant-Zeeland over ondermijnende criminaliteit en de aanzuigende werking op jonge aanwas (2020)
Op jaarcongres A&O workshops gegeven over ‘Straatcultuur en jeugdcriminaliteit’ aan 50 professionals (2020)
In opdracht van DSP en CCV een masterclass ‘criminele netwerken’ verzorgt aan 80 procesregisseurs van de veiligheidshuizen in Nederland (2021).
Workshops over drugscriminaliteit op het Forensisch Festival voor 150 professionals uit het forensisch werkveld, georganiseerd door Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (2019))
Presentatie over jeugdcriminaliteit verzorgt voor studenten van minor ‘Jeugdhulp specialist’ bij de hogeschool Fontys in Den Bosch (2016)
Gastcollege over drugscriminaliteit voor studenten Integrale Veiligheidskunde van Hogeschool Utrecht (2020)
Meerdere groepen vrijwilligers getraind van Blik op Talent in voorbereiding op hun mentorschap van risicojongeren in Amsterdam (2020))
Training ‘Begeleiden van ex-justitiabelen’ verzorgt aan forensische professionals van Just Amsta (2019)
Op uitnodiging van de gemeente Utrecht een inspiratiesessie ‘aanzuigende werking criminaliteit’ verzorgt voor de Utrechtse Raad (2019)
Training voor boa’s van gemeente Hoeksche Waard gericht op het versterken van contact met jeugdgroepen (2021)
Workshop over ‘Straatcultuur en criminaliteit’ voor professionals van stichting Timon regio Rijnmond (2021)
Gastspreker op de Jeugdreclassering Dag van WSG over begeleiden van jongeren uit een straatcultuur (2017)